Regulamin


IMPREZA CHARYTATYWNA
"KILOMETRY POMOCY"
NIEDZIELA, 1 września 2019
CRS Ukiel, Olsztyn

 

 

 

 

ORGANIZATOR IMPREZY

Organizatorem Imprezy Charytatywnej „Kilometry Pomocy” (dalej także jako „IMPREZA”) jest firma Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000163137, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834.

Michelin Polska SA na podstawie umowy zleca organizację Imprezy Charytatywnej „Kilometry Pomocy” firmie ED Group, Agnieszka Dąbrowska z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 136, 11-041 Olsztyn, NIP: 739-251-63-85.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn (dalej określany również jako „Administrator”). Inspektorem Ochrony Danych w Michelin Polska SA jest p. Zofia Ramus.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; „RODO").
 3. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.1 lub pod adresem e-mail: kontakt_IODO@michelin.com.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy charytatywnej ‘Kilometry Pomocy’, na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta jednakże przetwarzanie wykonywane przed jej cofnięciem pozostaje zgodne z prawem.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty udziału w imprezie charytatywnej ‘Kilometry Pomocy’.
 6. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na podstawie odrębnej umowy innym podmiotom przetwarzającym dane, w tym: ED Group, Agnieszka Dąbrowska oraz jej podwykonawcom a także innym Spółkom Grupy Michelin.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w imprezie charytatywnej ‘Kilometry Pomocy’.

CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego stylu życia.
 2. Zaangażowanie społeczności lokalnych we wspólną pomoc dla Oddziału  Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniu 01.09.2019 r. w Olsztynie, na terenie CRS Ukiel.
 2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa przejazdu rowerowego, marszu nordic walking i biegów jest dostępna na stronie internetowej: www.kilometrypomocy.michelin.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
 3. W biegach, marszu nordic walking oraz przejeździe rowerzystów mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zarejestrowani do udziału w tych aktywnościach na stronie internetowej: www.kilometrypomocy.michelin.pl,  zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
 5. Uczestnicy pokonują trasy:
  • przejazdu rowerowego 5,5 km (pętla, liczba okrążeń dowolna w czasie 1 godziny), 
  • marszu Nordic Walking - 1 km (pętla, liczba okrążeń dowolna w czasie 30 minut), 
  • biegu na dystansie 1,7 km (pętla, liczba okrążeń dowolna w czasie 1 godziny),  
  • biegu „Junior” – 1 km (pętla, liczba okrążeń: 1)
 6. Liczba kilometrów pokonanych przez Uczestników biegów, marszu nordic walking oraz przejazdu rowerowego zostanie przeliczona na kwotę pieniężną, która będzie przekazana przez Michelin Polska S.A. (forma i sposób przekazania jest zależna od sponsora) na rzecz Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Decyzją Organizatora Imprezy kilometry przepłynięte w ramach „Regat Żeglarskich pracowników Michelin”, odbywających się w dniu 1 września 2019r  zostaną wliczone do ogólnej puli kilometrów osiągniętych w Imprezie ‘Kilometry Pomocy’.

 1. Trasa Imprezy oznakowana jest w następujący sposób:
  • od startu do mety – bramkami, taśmą, strzałkami na drzewach i słupkach;
  • na skrzyżowaniach dróg taśmą sygnalizacyjną.

Uczestnicy imprezy charytatywnej "Kilometry Pomocy" są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Cześć tras będzie poprowadzona ogólnodostępnymi ścieżkami pieszo - rowerowymi.

 1. Na trasie biegów, marszu i przejazdu rowerowego w trakcie ich trwania przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
 2. Przyjęta w Regulaminie długość tras, będąca podstawą do przeliczania liczby przebytych przez Uczestników kilometrów, jest wypadkową wyników kilku metod pomiarowych, dlatego pomiar może się nieco różnić w zależności od zastosowanej pojedynczej metody.
 3. Trasy przebiegają na terenie CRS Ukiel, są zależne od istniejącej infrastruktury, nie są trasami atestowanymi i nie są przystosowane do udziału osób niepełnosprawnych.
 4. Uczestnicy biegów, marszu i przejazdu rowerowego ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.
 5. Automatyczny pomiar czasu i dystansu na trasie biegów, marszu i przejazdu rowerowego wykonywany będzie przy wykorzystaniu zwrotnego chipa zamontowanego do buta każdego Uczestnika przejazdu rowerowego, marszu nordic walking, biegu dla dorosłych oraz za pomocą chipa bezzwrotnego dołączonego do numeru startowego dla Uczestników biegu ‘Junior’.

HARMONOGRAM IMPREZY

Godzina Informacje
08:00  Start Rejestracji Uczestników (w Sali Szkoleniowej CRS Ukiel, obok wypożyczalni sprzętu sportowego)
09:45 – 10:00 Rozgrzewka (scena przy przystanku autobusowym)
Przejazd na miejsce startu (brama przy boiskach do siatkówki)
10:00 – 11:00 Przejazd rowerzystów (limit: 150 osób)
Kategoria wiekowa: dorośli
Pętla: 5,5 km. Liczba okrążeń: dowolna w limicie czasu 1 godziny
11:15 – 11:30 Rozgrzewka i start (scena przy przystanku autobusowym)
11:30 – 12:00 Marsz Nordic Walking  (limit: 100 osób)
Kategoria wiekowa: dorośli i młodzież od 16 lat
Pętla: 1,0 km. Liczba okrążeń: dowolna w limicie czasu 30 minut
12:15 – 12:30 Rozgrzewka i start (scena przy przystanku autobusowym)
12:30 – 13:30 Bieg (limit: 500 osób)
Kategoria wiekowa: dorośli i młodzież od 16 lat
Pętla: 1,7 km. Liczba okrążeń: dowolna w limicie czasu 1 godziny
13:45 – 14:00 Rozgrzewka i start (scena przy przystanku autobusowym)
14:00 – 14:15 Bieg "Junior" (limit: 200 osób)
Kategoria wiekowa: 5-15 lat
Pętla: 1,0 km. Liczba okrążeń: 1
14:30 Finał - Ogłoszenie wyników akcji charytatywnej

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin oraz postanowienia przepisów porządkowych dotyczących Terenu Imprezy obowiązują wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie Imprezy.
 2. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu oraz przepisów, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie, a ponadto uregulowanie prawa i obowiązków uczestników Imprezy.

§ 2
Wstęp na Imprezę

 1. Udział w konkurencjach objętych Imprezą, tj. w biegach, marszu nordic walking oraz przejeździe rowerzystów jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przyjścia w określonym przez Organizatora przedziale czasowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika Imprezy, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Imprezy.
 4. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz wstępu dla osób wskazanych w §8 pkt. 6 Regulaminu.

§ 3
Uczestnictwo

 1. Warunkiem udziału w biegu, marszu lub przejeździe rowerowym jest:
  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kilometrypomocy.michelin.pl
  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
  3. Akceptacja udziału w aktywnościach sportowych na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru aktywności, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W biegach, marszu lub przejeździe rowerowym powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa.
  4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udziale w Imprezie, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, wizerunku oraz adresu e-mail, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących Imprezy charytatywnej „Kilometry Pomocy”. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji Imprezy i akcji z nią związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; „RODO").
  5. W przypadku uczestnictwa w przejeździe rowerowym warunkiem koniecznym jest posiadanie własnego roweru i kasku ochronnego.
  6. W przypadku uczestnictwa w marszu Nordic Walking warunkiem koniecznym jest posiadanie własnych kijów odpowiednich i przystosowanych do marszu typu Nordic Walking.
  7. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Michelin Polska S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
   • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora w zakresie jego udziału w imprezie „Kilometry Pomocy”,
   • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   • Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
   • Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
   • Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z trasy biegów.
  8. Poddanie się weryfikacji w Punkcie Rejestracji Uczestników w dniu 01.09.2019 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  9. Przypięcie numeru startowego (wydawane w Punkcie Rejestracji Uczestników) do okrycia wierzchniego na wysokości klatki piersiowej (biegi, marsz) lub do kierownicy (Przejazd rowerzystów) i ich utrzymywania przez cały okres trwania danej konkurencji.
 2. Prawo do startu w biegu oraz marszu Nordic Walking dla młodzieży i dorosłych mają również osoby niepełnoletnie od 16 roku życia (najmłodszy Uczestnik urodzony dnia 01.09.2003 r.) Dzieci w wieku 5-15 lat (najmłodszy Uczestnik urodzony dnia 01.09.2014 r.) mają prawo startu w kategorii bieg „Junior”.
  Niepełnoletni mają prawo startu pod warunkiem zarejestrowania osoby niepełnoletniej przez jej rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz podpisania zgody na uczestnictwo w imprezie. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 w zakładce „ZAPISY” na stronie www.kilometrypomocy.michelin.pl, należy okazać osobiście (opiekun prawny oraz niepełnoletni Uczestnik) w Punkcie Rejestracji Uczestników przy odbiorze pakietu startowego. Druk będzie również dostępny w Punkcie Rejestracji Uczestników.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w Imprezie osób, o których mowa w pkt. 2 powyżej.​
 4. ​Podczas biegów i marszu zabrania się poruszania po trasie na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Zabroniony jest również bieg ze zwierzętami. Dozwolone jest korzystanie z kijków typu Nordic Walking tylko podczas Marszu "Nordic Walking" zgodnie z pkt 1f  niniejszego paragrafu.
 5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Imprezy. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Imprezy lub zachowują się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku gdy Uczestnik w marszu Nordic Walking bądź w Biegu (dorośli i młodzież od 16 lat) zamierza uczestniczyć w nim wraz z niepełnoletnią osobą w jakiejkolwiek formie (np. bieg z przyczepką z dzieckiem, bieg z wózkiem dostosowanym do tej formy rekreacji, bieg z dzieckiem w nosidełku), akceptując niniejszy Regulamin, wyraża on zgodę na:
  a. poniesienie wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy osoba niepełnoletnia dozna jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez kogokolwiek związanego z uczestnictwem w imprezie;
  b. zrzeka się on dochodzenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń związanych z powstaniem szkody u niepełnoletniej osoby, z którą porusza się po trasach imprezy.​​
 7. Wyklucza się możliwość startu w Przejeździe Rowerowym z niepełnoletnią osobą w jakiejkolwiek formie (np. jazda z przyczepką z dzieckiem, jazda z wózkiem dostosowanym do tej formy rekreacji, jazda z dzieckiem w nosidełku).

§ 4
Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej www.kilometrypomocy.michelin.pl w zakładce „Zapisy”.
 2. Organizator ustala limit Uczestników na 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) osób, według kategorii:
  1. Przejazd rowerowy – 150 osób (w tym: Michelin Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 50 uczestników wchodzących w skład całej puli)
  2. Marsz Nordic Walking – 100 osób  (w tym: Michelin Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 30 uczestników wchodzących w skład całej puli)
  3. Bieg (dorośli i młodzież od 16 lat) – 500 osób (w tym: Michelin Polska S.A. zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 150 uczestników wchodzących w skład całej puli)
  4. Bieg „Junior” – 200 osób
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej od 15.08.2019 od godz. 00:00 do dnia 29.08.2019r. do godz 23:59. W dniu 01.09.2019 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Punkcie Rejestracji Uczestników w godzinach jego funkcjonowania. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji dodatkowych osób (np. w przypadku wyczerpania limitu miejsc).
 4. Udział w Imprezie jest bezpłatny.
 5. Punkt Rejestracji Uczestników (do rejestracji Uczestników i odbioru pakietów startowych) znajduje się na terenie CRS Ukiel (w Sali Szkoleniowej CRS Ukiel obok wypożyczalni sprzętu sportowego) i będzie czynne:
  1. Przejazd rowerzystów: 01.09.2019 r. (niedziela), godz. 08:00 – 09:15 – odbiór pakietów  startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej 
  2. Marsz Nordic Walking  (dorośli i młodzież od 16 lat ): 01.09.2019 r. (niedziela), godz. 08:00 – 10:45 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej
  3. Bieg (dorośli i młodzież od 16 lat): 01.09.2019 r. (niedziela) godz. 08:00 – 11:45 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej
  4. Bieg "Junior": (dzieci w wieku: 5-15 lat): 01.09.2019 r. (niedziela)  godz. 08:00–13:15 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej

W dniu imprezy na tzw. zwolnione pakiety startowe (nieodebrane przez osoby z rejestracji internetowej) będzie można zapisać się:

Przejazd Rowerowy - od 9:15 do 09:30;
Marsz Nordic Walking - od 10:45 do 11:00;
Bieg - od 11:45 do 12:00;
Bieg “Junior” - od 13:15 do 13:30.

 1. W ramach zgłoszenia Uczestnik otrzymuje:
  1. numer startowy, a na jego podstawie możliwość startu w biegu;
  2. elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka);
  3. możliwość skorzystania z punktu nawadniania przy trasie biegowej
  4. pamiątkowy medal
  5. profesjonalną opiekę medyczną
  6. ubezpieczenie NNW
  7. możliwość skorzystania z parkingu, depozytu, toalety oraz szatni (w ramach infrastruktury CRS Ukiel)

§ 5
Klasyfikacje i nagrody

 1. Impreza ‘Kilometry Pomocy’ ma charakter charytatywny dlatego też organizator nie przewiduje klasyfikacji ani nagród dla Uczestników Imprezy.

§ 6
Limit czasu i kontrole

 1. Podczas biegów, marszu nordic walking i przejazdu rowerowego obowiązuje limit czasowy (czas brutto, od czasu startu zegara):
  1. Przejazd rowerowy – 60 min
  2. Marsz Nordic Walking (młodzież i dorośli) – 30 min
  3. Bieg (młodzież i dorośli) – 60 min

   Wyjątkiem jest Bieg "Junior" gdzie każdy Uczestnika pokona 1 km.

   Spontaniczną decyzją Organizatora limit czasowy może zostać wydłużony lub skrócony. Uczestnicy będą o tym poinformowani komunikatem głosowym podczas trwania imprezy.
 2. W wyznaczonym czasie Uczestnik może pokonać dowolną liczba kilometrów.
 3. Pomiar czasu i dystansu odbywa się w jednym punkcie trasy (jeden na trasie biegowej i marszu, jeden na trasie rowerowej) – każdorazowo na linii STARTU / METY. Warunkiem zaliczenia kolejnej pętli jest przekroczenie bramki pomiarowej.

§ 7
Punkty nawadniania i medyczne

 1. Na trasie biegowej, marszu oraz trasie rowerowej będzie znajdował się punkt nawadniania.
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie Imprezy w dniu 01.09.2019r w godz. czasie 09:00 - 15:00. Na terenie Imprezy znajdować się będą: mobilny punkt medyczny, stacjonarny punkt medyczny, karetka.

§ 8
Inne postanowienia

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy. Do dyspozycji uczestników są ogólnodostępne zamykane szafki w CRS Ukiel (kaucja 2 PLN).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmiany przebiegu Imprezy bez podawania przyczyny, w tym skrócenie Imprezy bez uprzedzenia oraz zmiany jej programu, w szczególności w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względów na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.
 4. Regulamin dostępny jest w dniu Imprezy w Punkcie Rejestracji Uczestników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Imprezie.
 6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń Obsługi Technicznej lub przedstawicieli Organizatora podczas Imprezy.
 7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji.
 8. Zakazuje się:
  1. wnoszenia na Teren Imprezy oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających;
  2. wchodzenia lub przechodzenia przez budowlę i urządzenia do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
  3. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla uczestników Imprezy (np. scena, zaplecze sceny, konstrukcja ekranu, namioty i pomieszczenia wewnętrzne, przeznaczone do technicznej realizacji Imprezy);
  4. dewastacji;
  5. rzucania jakimikolwiek przedmiotami;
  6. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, naruszających dobre obyczaje jakichkolwiek osób;
  7. posiadania w trakcie imprezy:
   • materiałów wybuchowych;
   • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
   • wyrobów pirotechnicznych;
   • materiałów pożarowo niebezpiecznych;
   • środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych;
  8. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu obiektu;
 9. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są wyrzucać odpady, śmieci i opakowania do przeznaczonych do tego celu koszy;
 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku oraz regulaminu CRS Ukiel obowiązującego  na Terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej
 11. Osoby naruszające Regulamin zostaną usunięte z Terenu Imprezy lub przekazane w ręce Policji
 12. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia uczestnicy i osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
  1. natychmiast powiadomić Obsługę Techniczną lub innych przedstawicieli Organizatora;
  2. unikać paniki;

POBIERZ: Zgoda na udział osoby niepełnoletniej

Druk należy pobrać, wypełnić i przedstawić w momencie odbioru pakietu startowego.
Druk będzie również dostępny w Punkcie Rejestracji Uczestników.