Kilometry Pomocy - impreza charytatywna Michelin Polska

Regulamin


IMPREZA CHARYTATYWNA
"KILOMETRY POMOCY"
SOBOTA, 23 września 2017
CRS Ukiel, Olsztyn

 

I.    CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie zdrowego, aktywnego stylu życia.

 2. Zaangażowanie społeczności Olsztyna we wspólną pomoc dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie.

II.    ORGANIZATOR IMPREZY

Organizatorem Imprezy Charytatywnej „Kilometry Pomocy” (dalej także jako „IMPREZA”) jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000163137, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020- 38-25, Regon: 510008834. Michelin Polska SA na podstawie umowy powierza organizację Imprezy Charytatywnej „Kilometry Pomocy firmie ED Group, Agnieszka Dąbrowska z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 136, 11-041 Olsztyn, NIP: 739-251- 63-85.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Imprezy, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Michelin Polska SA. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Imprezie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Imprezy oraz powierzyć ich przetwarzanie innym podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Imprezy Charytatywnej „Kilometry Pomocy”.

III.    TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza odbędzie się w dniu 23.09.2017 r. w Olsztynie.

 2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa przejazdu rowerowego, marszu i biegów jest dostępna na stronie internetowej:  www.kilometrypomocy.michelin.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.

 3. Trasa Imprezy oznakowana jest w następujący sposób:
   - od startu do mety strzałkami na drzewach i słupkach;
   - na skrzyżowaniach dróg taśmą sygnalizacyjną.
  Uczestnicy imprezy charytatywnej "Kilometry Pomocy" są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego. Cześć tras będzie poprowadzona ogólnodostępnymi ścieżkami pieszo - rowerowymi.

 4. W biegach, marszu oraz przejeździe rowerzystów mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w tych aktywnościach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

 6. Ilość kilometrów pokonanych przez Uczestników biegów oraz przejazdu rowerowego zostanie przeliczona na kwotę pieniężną, która będzie przekazana przez Michelin Polska S.A. (forma i sposób przekazania jest zależna od sponsora) na rzecz Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Za każdy kilometr pokonany przez Uczestnika, Michelin wypłaci na rzecz ww. podmiotów 10 zł.

 7. Uczestnicy pokonują trasę przejazdu rowerowego 5,5 km (pętla, ilość okrążeń dowolna w ograniczonym czasie), marszu Nordic Walking - 1 km (pętla, ilość okrążeń dowolna w ograniczonym czasie), biegu na dystansie 1,7 km (pętla, ilość okrążeń dowolna w ograniczonym czasie),  biegu „Junior” – 1 km (pętla, jedno okrążenie).

 8. Przyjęta w Regulaminie długość tras, będąca podstawą do przeliczania ilości przebytych przez Uczestników kilometrów, jest wypadkową wyników kilku metod pomiarowych, dlatego pomiar może się nieco różnić w zależności od zastosowanej pojedynczej metody.

 9. Trasy przebiegają na terenie CRS Ukiel, są zależne od istniejącej infrastruktury, nie są trasami atestowanymi i nie są przystosowane do udziału osób niepełnosprawnych.

 10. Na trasie biegów, marszu i przejazdu rowerowego w trakcie ich trwania przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

 11. Uczestnicy biegów, marszu i przejazdu rowerowego ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.

 12. Automatyczny pomiar czasu i dystansu na trasie biegów, marszu i przejazdu rowerowego wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa zamontowanego w numerze startowym każdego Uczestnika.

IV.    LIMIT CZASU I KONTROLE

 1. Podczas biegów i przejazdu rowerowego obowiązuje limit czasowy (czas brutto, od czasu startu zegara):

  a) Przejazd rowerowy – 50 min
  b) Marsz Nordic Walking (młodzież i dorośli) – 30 min
  c) Bieg (młodzież i dorośli) – 50 min
  d) Bieg „Junior” – 15 min


  Spontaniczną decyzją Organizatora limit czasowy może zostac wydłużony do 10 minut. Uczestnicy będą o tym poinformowani komunikatem głosowym podczas trwania imprezy.

 2. W wyznaczonym czasie Uczestnik może pokonać dowolną ilość kilometrów.

 3. Pomiar czasu i dystansu odbywa się w jednym punkcie trasy (jeden na trasie biegowej i marszu, jeden na trasie rowerowej) – każdorazowo na linii STARTU / METY. Warunkiem zaliczenia kolejnej pętli jest przekroczenie bramki pomiarowej.

V.    PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 1. Na trasie biegowej, marszu oraz trasie rowerowej będzie znajdował się punkt nawadniania.

 2. Na terenie Imprezy znajdować się będą: mobilny punkt medyczny, stacjonarny punkt medyczny, karetka.

VI.    UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem udziału w biegu, marszu lub przejeździe rowerowym jest:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.kilometrypomocy.michelin.pl

  2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu

  3. Akceptacja udziału w aktywnościach sportowych na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru aktywności, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W biegach, marszu lub przejeździe rowerowym powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa.

  4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udziale w Imprezie, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, wizerunku oraz adresu e-mail, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących Imprezy charytatywnej „Kilometry Pomocy”. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji Imprezy i akcji z nią związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).

  5. W przypadku uczestnictwa w przejeździe rowerowym warunkiem koniecznym jest posiadanie własnego roweru i kasku ochronnego.

  6. W przypadku uczestnictwa w marszu Nordic Walking warunkiem koniecznym jest posiadanie własnych kijów odpowiednich i przystosowanych do marszu typu Nordic Walking.

  7. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Michelin Polska S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
   - Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
   - Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora w zakresie jego udziału w imprezie „Kilometry Pomocy”,
   - Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   - Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
   - Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
   - Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
   - Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
   - Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z trasy biegów.

  8. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 23.09.2017 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  9. Przypięcie numeru startowego (wydawane w Biurze Zawodów) do okrycia wierzchniego na wysokości klatki piersiowej (biegi, marsz) lub do kierownicy (Przejazd rowerzystów).

 2. Prawo do startu w biegu oraz marszu Nordic Walking dla młodzieży i dorosłych mają również osoby niepełnoletnie od 16 roku życia i dzieci w kategorii bieg „Junior” pod warunkiem zarejestrowania osoby niepełnoletniej przez jej rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w biegach podpisanej przez opiekuna prawnego. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 w zakładce „ZAPISY” na stronie www.kilometrypomocy.michelin.pl, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

 3. Osoba niepełnoletnia podczas Imprezy powinna posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu. Obecność prawnego opiekuna podczas weryfikacji w Biurze Zawodów jest obowiązkowa.

 4. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w Imprezie osób, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej.

 5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Imprezy. Organizator ma prawo usunąć z terenu Imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Imprezy lub zachowują się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

VII.    ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej www.kilometrypomocy.michelin.pl w zakładce „Zapisy”.

 2. Organizator ustala limit Uczestników na 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) osób, według kategorii:

  a. Przejazd rowerowy – 150 osób (w tym: Organizator zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 50 uczestników wchodzących w skład całej puli)
  b. Marsz Nordic Walking – 100 osób  (w tym: Organizator zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 30 uczestników wchodzących w skład całej puli)
  c. Bieg (młodzież i dorośli) – 550 osób (w tym: Organizator zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 150 uczestników wchodzących w skład całej puli)
  d. Bieg „Junior” – 150 osób
 3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do 23:59 dnia 21.09.2017 r. W dniu 23.09.2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji dodatkowych osób (np. w przypadku wyczerpania limitu miejsc).

 4. Udział w Imprezie jest bezpłatny.

 5. Biuro Zawodów (do rejestracji Uczestników i odbioru pakietów startowych) znajduje się na terenie CRS Ukiel (w budynku D obok wypożyczalni sprzętu sportowego) i będzie czynne:

  a) Przejazd rowerzystów: 23.09.2017 r. (sobota), godz. 08:00 – 09:30 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej
  b) Marsz Nordic Walking 23.09.2017 r. (sobota), godz. 08:00 – 11:00 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej
  c) Bieg (dorośli i młodzież od 16 lat): 23.09.2017 r. (sobota), godz. 08:00 – 12:00 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej
  d) Bieg "Junior": 23.09.2017 r. (sobota), godz. 08:00 – 13:30 – odbiór pakietów startowych dla uczestników zarejestrowanych na stronie internetowej

 6. W ramach zgłoszenia Uczestnik otrzymuje:

  1. numer startowy, a na jego podstawie możliwość startu w biegu;

  2. elektroniczny pomiar czasu na oznakowanej trasie (wcześniej wspólna rozgrzewka);

  3. możliwość skorzystania z punktu nawadniania przy trasie biegowej

  4. pamiątkowy medal

  5. profesjonalną opiekę medyczną

  6. ubezpieczenie NW na kwotę 5 000 zł

  7. możliwość skorzystania z parkingu, depozytu, toalety oraz szatni i prysznica (infrastruktura CRS Ukiel)

VIII.    KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Organizator nie przewiduje klasyfikacji ani nagród dla Uczestników Imprezy.

IX.    HARMONOGRAM IMPREZY

Godzina

Informacje

08:00 

Otwarcie Biura zawodów (w budynku D, obok wypożyczalni)

09:50 – 10:00

Rozgrzewka (scena przy przystanku autobusowym)
Przejazd na miejsce startu (brama przy boiskach do siatkówki)

10:00 – 10:50

Przejazd rowerzystów (limit: 150 osób)
Kategoria wiekowa: dorośli
Pętla: 5,5 km. Ilość okrążeń: dowolna w limicie czasu 50 minut.

11:20 – 11:30

Rozgrzewka i start (scena przy przystanku autobusowym)

11:30 – 12:00

Marsz Nordic Walking  (limit: 100 osób)
Kategoria wiekowa: dorośli i młodzież od 16 lat
Pętla: 1,0 km. Ilość okrążeń: dowolna w limicie czasu 30 minut.

12:20 – 12:30

Rozgrzewka i start (scena przy przystanku autobusowym)

12:30 – 13:20

Bieg (limit: 550 osób)
Kategoria wiekowa: dorośli i młodzież od 16 lat
Pętla: 1,7 km. Ilość okrążeń: dowolna w limicie czasu 50 minut.

13:50 – 14:00

Rozgrzewka i start (scena przy przystanku autobusowym)

14:00 – 14:15

Bieg "Junior" - 150 osób
Kategoria wiekowa: 5-15 lat

Trasa: 1,0 km.

14:45

Wielki Finał - Ogłoszenie wyników

15:00

Koncert - "Margaret"

Atrakcje towarzyszące w godzinach 09:00 - 16:00:

 • Wystawa 50-lecia Fabryki w Olsztynie - teren przy starcie Biegaczy
 • Dmuchańce dla dzieci - teren piaszczysty przed "Planktonem"
 • Animacje dla dzieci - teren piaszczysty przed "Hangloose Cafe"
 • Turniej siatkówki ze szkołą Kurian Volley - boiska do siatkówki - szczegóły na stronie www.kurianvolley.com.pl

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie Imprezy w czasie jej trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

 2. Każdy Uczestnik biegów, marszu i przejazdu rowerowego w czasie ich trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych oraz ubezpieczeniem indywidualnym NNW.

 3. Podczas biegów i marszu zabrania się poruszania po trasie na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Zabroniony jest również bieg ze zwierzętami. Dozwolone jest korzystanie z kijków typu Nordic Walking tylko podczas Marszu "Nordic Walking" zgodnie z harmonogramem (punkt IX).

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników pozostawione na trasie. Do dyspozycji uczestników będzie depozyt w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia oraz ogólnodostępne zamykane szafki w CRS Ukiel (kaucja 2 PLN).

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Imprezie.

 6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Imprezy w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu lub przedstawicieli Organizatora podczas Imprezy.

 7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

POBIERZ: Zgoda na udział osoby niepełnoletniej
Druk należy pobrać, wypełnić i przedstawić w momencie odbioru pakietu startowego.
Druk będzie również dostępny w Biurze Zawodów.

Sponsor i organizator imprezy:

Partner wydarzenia: