Zapisy

IMPREZA CHARYTATYWNA
"KILOMETRY POMOCY"
Niedziela, 2 września 2018
CRS Ukiel, Olsztyn

Rejestracja internetowa trwa od piątku 17.08.2018 (godz. 00:00) do czwartku 30.08.2018 r. (godz. 23:59) lub do wyczerpania miejsc.

Warunkiem wzięcia udziału w przejeździe rowerowym, marszu nordic walking lub biegach jest rejestracja poprzez poniższy formularz. Udział jest bezpłatny.

W dniu imprezy zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Punkcie Rejestracji Uczestników w godzinach jego funkcjonowania tylko w przypadku wolnych miejsc lub na tzw. zwolnione pakiety startowe (nieodebrane przez osoby z rejestracji internetowej).

Dane osobowe

Dane kontaktowe

Klasyfikacje / etapy

Przejazd rowerowy (dystans 5.5km)

  • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel, 2 września 2018, godz. 10:00
  • Limit uczestników: 117 / 150

UWAGA: każdy rowerzysta musi posiadać kask rowerowy.

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Nordic Walking (dystans 1km)

  • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel, 2 września 2018, godz. 11:30
  • Limit uczestników: 34 / 100

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Bieg (dystans 1.7km)

  • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel, 2 września 2018, godz. 12:30
  • Limit uczestników: 175 / 500

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Bieg Junior (dystans 1km)

  • Olsztyn, Centrum Rekreacyjno - Sportowe Ukiel, 9 lutego 2018, godz. 14:00
  • Limit uczestników: 68 / 200

Proszę podać datę urodzenia i wybrać płeć.

Informacje dotyczące imprezy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie zgodnie z postanowieniami klauzuli informacyjnej, zawartej w Regulaminie imprezy Kilometry Pomocy Michelin, w celu wzięcia udziału ww. wydarzeniu.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Jestem osobą pełnoletnią w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku niepełnoletności, oświadczam, że złożę „oświadczenie dla osoby niepełnoletniej”, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu imprezy (druk dostępny w Punkcie Rejestracji Uczestników).
2. Oświadczam, że wszystkie moje dane osobowe, widniejące na niniejszej karcie, są zgodne z prawdą i zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym.
3. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem wydarzenia rekreacyjno-sportowego "Kilometry Pomocy Michelin" oraz rozumiem i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów, kolarstwa oraz innych form sportu i rekreacji.
5. Oświadczam, że biorę udział w wydarzeniu rekreacyjno-sportowym "Kilometry Pomocy Michelin" na własną odpowiedzialność (w przypadku Uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez realizowanych przez Organizatora, w tym na ich udostępnienie Partnerom i Sponsorom wydarzenia, oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Posiadam prawo do cofnięcia zgody (za pośrednictwem wiadomości na adres kontakt@superczas.pl w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Pana/Pani danych osobowych ze zbiorów Organizatora. Przysługuje Państwu wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa uwzględniając ich archiwizację lub do czasu odwołania zgody jeżeli inne przepisy tego nie wykluczają.
7. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji wydarzenia, udostępniania Sponsorom oraz Partnerom wydarzenia "Kilometry Pomocy Michelin" w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

POBIERZ: Zgoda na udział osoby niepełnoletniej

Druk należy pobrać, wypełnić i przedstawić w momencie odbioru pakietu startowego.
Druk będzie również dostępny w Punkcie Rejestracji Uczestników.